מילון מונחים

*6574
השאר פרטים ונציג יחזור אליך
קרסו סוכנות לביטוח
דואגת למחר

ביטוח הטוב ביותר במחיר משתלם

אובדן כושר עבודה

אם נגרם למבוטח אובדן כושר עבודה בעקבות שינוי במצבו הרפואי בשל תאונה או מחלה, המבטח מפצה את המבוטח בסכום חודשי בהתאם הפוליסה בתקופה שבה המבוטח לא כשיר לעבוד ולהתפרנס.

אבדן להלכה

כאשר הנזק שנגרם לכלי רכב שעברו תאונה אינו מגיע ל 60% מערך הרכב לפי קביעת שמאי, אין חובה להשבית את הרכב אלא קיימת אפשרות למכור את שרידיו לשיקום במטרה להעלאתו מחדש על הכביש.

אובדן מוחלט (טוטלוס)

רכב שיצא מכלל שימוש בעקבות נזק תאונתי והנזק הישיר שנגרם לו מגיע ל 60% ויותר מערך הרכב לפי קביעת שמאי והרכב אינו ניתן לשיקום אלא לפירוק בלבד.

אחריות מעבידים

ביטוח המגן על המעבידים מפני תביעות של עובדים שנפגעו במהלך העבודה עקב חבלה, מוות מתאונה או מחלה.

בונוס מאלוס

בונוס – הנחה בפרמיה אם המבוטח לא הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח או מאלוס- תוספת לפרמיה אם המבוטח הגיש תביעה נגד חברת הביטוח במהלך תקופת הביטוח הקודמת לחידוש.

ביטוח אלמנטרי

ביטוח כללי המקיף את ענפי הביטוח המבטחים רכוש כמו רכב, דירות , בתי עסק, ביטוח הנדסי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חקלאי וכדומה.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות מכסה הוצאות עבור טיפולים רפואיים בעיקר בתחומים הבאים: ניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, סיעוד, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועוד.

ביטוח צד ג'

ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק שיגרם לצד שלישי.

ביטוח חובה

הוראות החוק בישראל מחייבות ביצוע ביטוח חובה לכל רכב מנועי, החוק אינו מאפשר לעלות רכב לכביש ללא ביטוח חובה. ביטוח החובה נועד לכיסוי נזקי גוף בלבד וזאת כתוצאה משימוש ברכב מנועי.

ביטוח חיים

המבטחת תשלם למבוטח או למוטבים שנקבעו את סכום הביטוח המכוסה בפוליסה במקרה של מוות. מטרת הכסף להעניק ביטחון כלכלי ולהבטיח רמת חיים למבוטח ולמוטבים.

ביטוח חסר

כאשר סכום הביטוח ביום קרות מקרה הביטוח קטן משווי הרכוש המבוטח . במקרה זה יפוצה הלקוח רק בחלק היחסי של הנזק לפי היחס שבין סכום הביטוח לערך הרכוש.

ביטוח יתר

כאשר סכום הביטוח ביום קרות מקרה הביטוח גדול משווי הרכוש המבוטח. במקרה זה יפוצה הלקוח לפי ערך הרכוש.

ביטוח מקיף

ביטוח מקיף לרכב מכסה כל נזק שנגרם לרכבו של המבוטח וכולל בבסיסו את ביטוח צד ג' וכן את הכיסויים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה, גניבה שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה, התפרצות הר געש, מעשה זדון.

ביטוח משכנתא

כוללת ביטוח חיים וביטוח מבנה. במקרה של מוות של אחד או יותר מהלווים, חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת סכום ההלוואה שנותרה לתשלום. ביטוח המבנה מעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה וחברת הביטוח תפצה בעלויות התיקון.

בית משותף

בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר.

גבול אחריות

הסכום המרבי אותו תשלם חברת הביטוח למבוטח בגין סעיף המכוסה בפוליסה. הסכום נקוב מראש בפוליסה עבור כל סעיף.

דוח תביעות

מסמך המפרט את התביעות שאירעו בתקופה בה היה מבוטח בחברת הביטוח עד 3 שנים.

המפקח על הביטוח

ישות ממשלתית האחראית להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסים במדינת ישראל ובפרט בשוק הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל.

הפול

המאגר הישראלי לביטוחי רכב חובה המבטח את המשתמשים ברכב מנועי שחברות הביטוח סירבו לבטח באופן ישיר. כל הנהגים ברכב מנועי מחויבים לבטח בביטוח רכב חובה אך המבטחים בישראל אינם חייבים לבטח את רכבו של כל פונה אליהם, לכן הוקם המאגר והינו מחויב על פי חוק לבטח וזאת בתמורה לפרמיה גבוהה יותר.

השתתפות עצמית

בהתאם לתנאי הפוליסה, כל מקרה ביטוחי ישולם למבוטח פיצוי כספי בניכוי סכום השתתפות עצמית.

התיישנות

הגבלת התקופה בה ניתן להגיש תביעה לתגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה בגין אובדן או נזק לרכוש הינה שלוש שנים מיום קרות האירוע.

חדש תמורת ישן

סעיף ביטוחי המאפשר תחת תנאים מסוימים לקבל פיצוי לרכישת רכב חדש מסוג דומה לרכב המבוטח.

ירידת ערך

ההפרש בין שווי השוק של הרכוש המבוטח לפני שאירע מקרה ביטוח , לבין שוויו של הרכב לאחר תיקון הנזקים שנגרמו לו. ערכו של רכב לאחר תאונת דרכים יורד והמבוטח זכאי לפיצוי עבור ירידת ערך זו בהתאם לתנאי הפוליסה.

כינון

במקרה של נזק רכוש יש לבטח מחדש את הרכוש שאבד או ניזוק לפי ערכו של הרכוש החדש. הרכוש החדש יהיה מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.

כיסוי

ההיקף הביטוחי שנותן המבטח למבוטח כנגד סיכונים על פי תנאי הפוליסה.

מוטב

הגורם הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של הפעלת הביטוח.

מוסך הסדר

מוסך שהינו בהסדר עם חברות הביטוח יגבה מהמבוטח רק את דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה והיתרה תשולם ישירות על ידי חברת הביטוח למוסך.

מקרה ביטוח

מקרה המוגדר בתנאי הפוליסה והתממשותו מזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה.

פוליסה

הסכם ביטוח בין המבוטח למבטח. הפוליסה כוללת פירוט של כל ההסכמים בין הצדדים גובה הפרמיה, סכום הפיצוי, התנאים וכדומה.

פרוסקלה

המבוטח רשאי לבטל את פוליסת הביטוח שלו לפני תום תקופה הביטוח והחברה המבטחת רשאית לקזז דמי ביטוח 10% מההחזר לפי החלק היחסי של הביטוח. על המבוטח להודיע על כך לחברת הביטוח בכתב.

פרורטה

חברת הביטוח רשאית לבטל את פוליסת הביטוח לפני תום תקופת הביטוח ולהודיע על כך למבוטח לפחות 21 יום לפני יום הביטול ולהחזיר למבוטח חלק יחסי מדמי הביטוח.

פרמיה

הסכום השוטף שמשלם המבוטח למבטח עבור הפוליסה שרכש.

שיבוב

לאחר שרכב ניזוק בתאונה וחברת הביטוח פיצתה את בעליו, רשאית חברת הביטוח לתבוע צד שלישי האחראי לנזק בשם המבוטח בגין סכום הפיצוי.

שיפוי

הפיצוי שמשלם המבטח למבוטח הזכאי לפי הפוליסה על מנת לכסות את ההוצאות שנגרמו למבוטח בעקבות המקרה הביטוחי. הפיצוי צריך להיות כזה שיביא אותו לאותו מצב שבו היה לפני קרות המקרה ואינו אמור לשפר את מצבו בעקבות המקרה הביטוחי.

שמאי רכב

השמאי קובע הערכת עלות התיקון של רכב כתוצאה מתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה, כמסגרת לתשלום של מבוטח או מבטח למוסך שיעסוק בתיקון הרכב.

תקופת הביטוח

התקופה שבה הפוליסה פעילה, מיום תחילתה ועד ליום סיום הביטוח.

Open chat
Powered by