תנאי שימוש

*6574
השאר פרטים ונציג יחזור אליך
קרסו סוכנות לביטוח
דואגת למחר

ביטוח הטוב ביותר במחיר משתלם

ברוכים הבאים לאתר קרסו סוכנות לביטוח

תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), מסדירים את תנאי השימוש באתר של קרסו ביטוח שכתובתו: https://www.cin.co.il ("האתר"), אשר מפעילה קרסו סוכנות לביטוח (1989) בע"מ, ח.פ. 511430670 ("קרסו ביטוח").

כל גורם העושה שימוש או מנסה לעשות שימוש באתר ("משתמש") מסכים לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן). משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.

החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, וממליצה לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר. עדכונים ו/או שינויים בתנאי שימוש ייכנסו לתוקף באופן מיידי.


כללי, הסכמה ותחולה

 1. מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"), הזמינה בקישור זה, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 2. לצורך תנאי השימוש "מידע" – כל חומר, מידע או נתון, מכל סוג שהוא ובכל פורמט, ובכלל זה מידע ומידע רגיש כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

האתר והשימוש בו

 1. האתר עשוי לכלול מידע אודות קרסו ביטוח ושירותיה ובכלל כך, שירותי סוכנות לביטוח רכב, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח משכנתא, ביטוח נסיעות לחו"ל וכן מידע ותכנים נוספים בקשר לשירותים, כגון מדריכים, מידע ועזרה בנושאים הקשורים לשירותי ביטוח (התייחסות לזכויות מבוטח לאחר תאונה, שינויים ותוספות לפוליסת ביטוח, ועוד), מענה לשאלות נפוצות, חוות דעת, רשימות של נתוני שירותים נלווים הקשורים לתחומי הביטוח השונים (בין היתר, נתוני שירותי גרירה, שמאים ומוסכים מורשים על ידי מבטחים שונים), סקירות מאמרים מסוימים שנערכו על ידי קרסו ביטוח, מי מטעמה או על ידי צדדים שלישיים וטפסי מבטחים שונים. המידע באתר הינו מידע כללי המובא לשם נוחות המשתמש בלבד ואין להסתמך עליו.
 2. אין לראות בו משום הצעה, שידול או ייעוץ, בין כללי ובין כזה המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של המשתמש, לביצוע עסקאות עם כל גורם (קרסו ביטוח או אחר), ואין במידע באתר כדי להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המשתמש או את הצורך לקבל חוות דעת מקצועית בנושא, לרבות מחברות הביטוח עצמן.
 3. קרסו ביטוח ממליצה להיוועץ ביועץ מקצועי המוסמך בתחום הרלוונטי לפני ביצוע כל עסקה עם קרסו ביטוח או כל גורם אחר (לרבות חברות הביטוח שמוצריהן ו/או שיורתיהן מופיעים באתר). ידוע למשתמש כי באמצעות האתר עשויות להיות זמינות דוגמאות שונות למסמכים, הסכמים וטפסים של מבטחים שונים, וכן פרטי מידע המתקבלים על ידם (להלן: "מסמכי ומידע המבטחים"). מסמכי ומידע המבטחים קיים באתר לצורך נוחות והתרשמות בלבד, וקרסו ביטוח אינה מתחייבת כי מסמכי ומידע המבטחים יחייבו את המבטחים ו/או יכובדו על ידם. השימוש במסמכים אלו באחריות המשתמש בלבד, ובכל מקרה אין בהם כדי לחייב את קרסו ביטוח ו/או לגרוע מזכות כלשהי של קרסו ביטוח או המבטחים השונים, על פי כל הסכם התקשרות או הסכמות אחרות המחייבות את המשתמש. ההתקשרות עם המבטחים השונים, תעשה רק בהתאם לתכניות הביטוח, הפוליסות והתקנונים של המבטחים השונים ו/או כל מסמך כתוב ומחייב אחר שיסופק על ידם (להלן: "המסמכים הנוספים"). בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באתר ו/או בכל מסמך המפורסם באתר (לרבות במסגרת מסמכי ומידע המבטחים) לבין האמור במסמכים הנוספים, האמור במסמכים הנוספים יגבר.
 4. המידע באתר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המשתמש ו/או על שירותי קרסו ביטוח, ואינו בהכרח מביא בחשבון נתונים הקשורים לכל משתמש ספציפי. המשתמש מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה חלקי, שגוי, לא מותאם, לא מדויק ו/או לא מעודכן, ומאשר כי קרסו ביטוח לא תהא אחראית בגין כל נזק העלול להיגרם בקשר עם האמור.
 5. האתר מאפשר למשתמש להתחיל הליך של הזמנת שירותים מסוימים, ובכלל זאת על ידי השארת פרטים רלוונטיים. סיום הליך הזמנת השירותים הזמינים באתר, ופניות בקשר לשירותים כאמור, יעשו באמצעות נציג קרסו ביטוח בלבד. ביצוע הליך ההזמנה או חלקו באתר (למשל, באמצעות מילוי טופס לצורך קבלת הצעת מחיר באמצעות נציג או מסירות פרטים לצורך יצירת קשר) לא יקים לקרסו ביטוח כל חובה בקשר למתן שירותים כלשהם.
 6. בכפוף לתנאי השימוש, קרסו ביטוח מעניקה למשתמש רישיון, לא בלעדי, בר ביטול בכל עת, לעשות שימוש אישי (לא מסחרי) באתר ("הרישיון"). למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של הקיים ו/או הזמין באתר, ללא אישור מראש ובכתב מאת קרסו ביטוח (הרשאית להימנע ממתן אישור כאמור או להתנותו בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט ובלי שתידרש לתת נימוקים לעניין).
 7. קרסו ביטוח רשאית, לסרב ליתן רישיון שימוש באתר, או בכל חלק ממנו או לשלול, בכל עת, את הרישיון או הזכויות המוענקות למשתמש תחת תנאי שימוש אלו, או לחסום את הגישה של המשתמש לאתר, באופן מלא או חלקי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קרסו ביטוח, וללא חובה למתן הודעה כלשהיא למשתמש בקשר לכך. זאת לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש הפר את תנאי השימוש; (ב) המשתמש מסר מידע אשר לדעת קרסו ביטוח הינו שגוי או לא מדויק; (ג) לדעת קרסו ביטוח, המשתמש הפר או עלול להפר התחייבות אחרת כלשהי כלפי קרסו ביטוח או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקרסו ביטוח, במשתמש כלשהו או צד שלישי אחר או בפעילות התקינה של האתר; (ד) לדעת קרסו ביטוח, המשתמש עשה שימוש באתר שאינו תואם את רוח האתר או את מדיניות קרסו ביטוח. קרסו ביטוח רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה וללא חובה ליתן התראה מוקדמת או הודעה, להפסיק את השימוש באתר, או בחלקו, מעת לעת, בין היתר, לצורכי תחזוקתו, עדכונו או ארגונו. מובהר, כי קרסו ביטוח בשום אופן אינה מתחייבת לבצע עבודות תחזוקה או עדכון מכל סוג שהוא לאתר.
 8. חשבון אישי מקוון ונתוני רישום

  כחלק מהשירותים שניתנים באתר קרסו ביטוח, קרסו ביטוח עשויה לאפשר לחלק מהמשתמשים לקבל ו/או למסור ו/או לעדכן נתונים מסוימים באופן מקוון ("איזור אישי"). השימוש באיזור האישי מיועד רק למשתמשים רשומים. במסגרת הליך הרישום יכול והמשתמש יתבקש לספק נתונים מסוימים, כגון מספר טלפון ומספר תעודת זהות ("נתוני הרישום"). המשתמש אינו חייב למסור את נתוני הרישום, כולם או חלקם, אך מבלי למוסרם יתכן והמשתמש לא יוכל ליהנות מהשירותים או השימושים הניתנים במסגרת האיזור האישי. במידה ומשתמש מסוים קיבל אמצעי גישה (כגון שם משתמש וסיסמא) (להלן: "אמצעי הגישה") עליו לשמור על פרטים אלו, בסודיות מוחלטת, להימנע ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם (לרבות הימנעות משמירת נתונים אלו על גבי מחשב ו/או מכשיר סלולארי ו/או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט (להלן: "ציוד קצה"). השימוש באמצעי גישה הינו אישי בלבד, והמשתמש רשאי להשתמש אך ורק באמצעי הגישה שהוקצו לו (ככל שהוקצו לו). המשתמש (א) מאשר שכל שימוש שיעשה במי מאמצעי הגישה שלו יראו בו כאילו נעשה על ידו; (ב) מתחייב לשאת בכל נזק אשר יגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלו (גם אם נעשה על ידי אחר); ו- (ג) פוטר את קרסו ביטוח, חברות קבוצה אחרות, מבטחים ו/או מי מטעם כל אחד או אחת מהם, ו/א צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר, מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור.


שימושים אסורים

מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו המשתמש אינו רשאי:

 1. להשתמש באתר ו/או במידע הכלול בו באופן שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש לרבות לגשת או לנסות לגשת לאזורים אשר אינם תואמים את הרשאות המשתמש או לאזורים המצריכים אמצעי גישה אשר לא הוקצה למשתמש אמצעי גישה עבורם;
 2. להעתיק, להפיץ, להציג (לרבות לא במסגרת framing), להעביר, ליצור קישור או לנצל את האתר או לפגוע בזכויות הקנייניות של קרסו ביטוח או צד ג' אחר, בשלמותן או בחלקן;
 3. לבצע כל שימוש פוגעני או מפר באתר, לרבות שימוש הפוגע או מפר זכויות כלשהן (כולל זכות לפרטיות, וזכויות קניניות), של קרסו ביטוח ו/או צדדים שלישיים כלשהם;
 4. לאסוף או לאגור כל מידע בקשר למשתמשים אחרים ו/או המידע באתר;
 5. להשתמש באתר באופן העלול לפגוע באחר, לפגוע במוניטין של קרסו ביטוח או כל צד שלישי;
 6. לפרסם, להעלות לאתר, להעביר באמצעות האתר או בקשר אליו לקרסו ביטוח או לצד שלישי כלשהו (לרבות חברות ביטוח) נתונים מטעים או שאינם מדויקים, שגויים או שעלולים להטעות, וכן תכנים העלולים להיתפס כתכנים אישיים, סודיים, בלתי חוקיים, פוגעניים או זדוניים, לרבות תכנים העלולים להתפרש ככאלה; מובהר בזאת, כי קרסו ביטוח רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה, להסיר כל תוכן מהאתר מבלי שתהיה לה כל אחריות בקשר לכך;
 7. לפרסם, להעלות לאתר או להעביר באמצעות האתר או בקשר אליו תוכן פרסומי כלשהו (אלא אם ניתן לכך אישור במפורש ובכתב על ידי קרסו ביטוח);
 8. לפגוע בפעולתו של האתר או להפריע לו לרבות באמצעות עקיפה, שינוי, התערבות או סיכול של רכיבי בטיחות שמגנים על האתר, על מידע של המשתמשים באתר, על החומרה התומכת באתר או על התכנים של האתר או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות המארחים את האתר או מאפשרים את זמינותו.

מידע המשתמש והעלאת תוכן

 1. המשתמש מאשר בזאת, כי כל מידע שנמסר על ידו באמצעות האתר או בדרך אחרת (לרבות נתוני הרישום, מידע רגיש או אישי (מצב בריאותי וכיו"ב), ולרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים), וכן כל מידע הנאסף בקשר למשתמש כמפורט בתנאי השימוש לרבות במסמך מדיניות הפרטיות ("מידע המשתמש"), נמסר מרצונו החופשי.
 2. המשתמש מאשר שהוא מורשה למסור את מידע המשתמש, לרבות מידע שימסור בעתיד או שיימסר אודותיו או מי מטעמו ממקור כלשהו לקרסו ביטוח ו/או למי מטעמה (שאף הוא, למען הסר ספק, בגדר "מידע המשתמש"), ומסכים שהאיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של מידע המשתמש יעשו כאמור במדיניות הפרטיות.
 3. המשתמש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת בנוגע לכל מידע המשתמש כי:

  1. כל מידע שמסר המשתמש (לרבות נתוני הרישום, מידע רגיש או אישי (כולל מצב רפואי וכיו"ב) ולרבות מידע ביחס לצדדים שלישיים) הינו אמיתי שלם ומדויק; בפרט, המשתמש מסכים כי במידה ויימצא כי מידע אשר נמסר על ידיו הינו שגוי או לא מדויק, בין אם השגיאה במידע זה נעשתה במודע ובין אם לאו, עלול הדבר להוביל לכך שבקשת המשתמש מקרסו ביטוח לקבלת שירות או מוצר כלשהו תסורב או תענה בצורה לא מדויקת או שתטופל בצורה לא נכונה (לרבות הצעת המחיר או הכיסוי הביטוחי שיוצע או שיירכש), וכי, מבלי לגרוע מכל זכות של קרסו ביטוח ו/או מי מטעמה על פי דין או הסכם, קרסו ביטוח או מי מטעמה רשאים, אך אינם חייבים, לנקוט בכל הפעולות הדרושות, לפי שיקול דעתם, על מנת לתקן את השגיאה או את אי הדיוק במידע, ולחייב את המשתמש בכל נזק או הוצאה או הפסד בקשר לכך;
  2. יעדכן בהקדם האפשרי את קרסו ביטוח בכל שינוי במידע המשתמש;
  3. המשתמש רשאי למסור את המידע למטרות ולשימושים כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות ולא חלה עליו מגבלה מכוח הדין ו/או חוזה ו/או אחרת מלמסור את המידע כאמור;
  4. יהא האחראי הבלעדי בקשר למידע המשתמש כאמור, לרבות בקשר לשימוש במידע זה כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות;
  5. קרסו ביטוח רשאית, אך אינה חייבת, לפקח על תהליך ואופן מסירת או איסוף מידע המשתמש.

אספקת מידע

באספקת מידע כלשהו, המשתמש מעניק בזאת לקרסו ביטוח ו/או לחברות הקבוצה ו/או למבטחים ו/או למי מטעמם ו/או לצדדים או גורמים אחרים, המצוינים במדיניות הפרטיות, רישיון, בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות שימוש במידע המשתמש כאמור ככל שיידרש לפי שיקול דעתם, כדי להשיג את המטרות המפורטות בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד קרסו ביטוח או, חברות קבוצה אחרות, מבטחים ו/או מי מטעם כל אחד או אחת מהם, ו/א צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר או הקשורים באספקת השירותים או שירותי הקבוצה, בגין הפרת זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין ופרטיות, בכל הנוגע למידע המשתמש ולשימושים בו כאמור.


צדדים שלישיים

המשתמש מודע לכך כי האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות ו/או מידע הנוגע לשירותיםאו מוצרים אשר מסופקים על צדדים שלישיים ("אתרים או שירותים של אחרים"). כך, למשל, האתר עשוי לכלול הפניות וקישורים לאתרי אינטרנט של חברות רכב או לאתרים של מבטחים שונים. המשתמש גם מודע לכך שחלק מתכני האתר מסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "מידע של אחרים"). כך, למשל, מסמכי ומידע המבטחים. אתרים או שירותים של אחרים ומידע של אחרים, ככל שכלולים באתר, מופיעים אך ורק למען הנוחות, ואין לראות בהכללתם באתר כהמלצה או הצעה מצד קרסו ביטוח או מי מטעמה. קרסו ביטוח אינה שולטת באתרים או השירותים של אחרים ו/א במידע של אחרים, ואינה מנטרת אותם, ואינה אחראית לפקח בצורה כלשהי על הנעשה במסגרתם או על תכניהם. שימוש באתרים או בשירותים של אחרים עשוי להיות כפוף לתקנונים, הסכמים, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש החלים עליהם. קרסו ביטוח ממליצה למשתמש, לפני כל שימוש באתרים או שירותים של אחרים, לקרוא את התנאים החלים עליהם כאמור, ובמידה ואינו מסכים לתנאי כלשהו להימנע מכל שימוש בהם. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, וקרסו ביטוח לא תישא בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים (כהגדרתם להלן) הקשורים לכך.


אבטחת מידע באתר

רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים אפליקציות ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המשתמש מודע ומאשר כי על אף שקרסו ביטוח משתמשת באמצעי אבטחה שונים, ייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר, והמשתמש עדיין חשוף לסיכונים כאמור ובכלל כך המשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של קרסו ביטוח ולגניבת מידע ממנו או מקרסו ביטוח בכל דרך אחרת. בפרט, השימוש באתר לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בציוד קצה. המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי קרסו ביטוח לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה זו. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע חדירה של ווירוסים לאתר או למערכות המחשב הקשורות אליו.


אחריות ושיפוי

 1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתר או פלטפורמה אחרים המופיע בו ו/או התוכנה שעליה מבוסס האתר, ניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהם (AS IS), וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאים אלה מצד קרסו ביטוח או מי מהצדדים הקשורים (כהגדרתם להלן), לרבות לא בקשר להתחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, ובכלל כך מצגים ו/או התחייבויות כאמור בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, הזמינות, רציפות השימוש ו/או תכונות של האתר והמידע בו וכן השימוש בהם ו/או התאמתם למטרה או לצורך מסוים כלשהו.
 2. קרסו ביטוח, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, יועציה או מי מטעם מי מהם ("צדדים קשורים") אינם אחראים לאתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים ובכלל כך ליחסים כלשהם בינם לבין המשתמש. מובהר, כי הנגשת אתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים, ככל שנעשית, הינה אך ורק לנוחות המשתמש וכי קרסו ביטוח לא בחנה אותם ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע על ידי המשתמש לאחרים הינה באחריותו המלאה של המשתמש. בפרט מובהר, כי קרסו ביטוח אינם אחראים לכמות, איכות, אופן ומועד אספקת, חוקיות או למוסריות של אתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים ו/או לכל עניין אחר הקשור אליהם או ליחסים בין צדדים אלו למשתמש, בין אם נעשו במסגרת השימוש באתר או בקשר אליו, ובין אם נעשו בכל דרך אחרת.
 3. פרסומות למוצרים ו/או לשירותים של צדדים שלישיים (לרבות לאתרים או שירותים של אחרים) יכולות להופיע באתר מעת לעת בחסות ובאמצעות שירות חיצוני. מובהר, כי לקרסו ביטוח אין שליטה על בחירת הפרסומות המופיעות באתר, סדר הופעתן, אמיתות, חוקיות או מוסריות תוכנן. קרסו ביטוח והצדדים הקשורים אינם אחראים לפרסומות כאמור.
 4. השימוש באתר מותנה, בין השאר, בתקשורת זמינה ורציפה של אינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. השימוש ברשת האינטרנט עשוי להיות כרוך בחיובים שונים מצד ספקי תקשורת. האתר אינו מותאם לכל ציוד הקצה ודפדפני האינטרנט. קרסו ביטוח והצדדים הקשורים אינם אחראים לכל הוצאה, אבדן או נזק שיגרמו בקשר לדרישת התקשורת (ובכלל כך לכל מצב של אי זמינות תקשורת), חיובים הכרוכים בשימוש באינטרנט, אי התאמת האתר לציוד קצה או לדפדפן מסוים.
 5. בשימוש באתר, ובמסירת פרטים לקרסו ביטוח, בין אם באמצעות האתר ובין אם בכל דרך אחרת, המשתמש משחרר את קרסו ביטוח וכל חברות קבוצה אחרות, מבטחים ו/או מי מטעם כל אחד או אחת מהם, ו/א צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר ו/או צדדים קשורים של כל אחד או אחת מהמצויינים בסעיף זה, מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור או שימוש במידע שיימסר על ידי מי מהם ומוותר בזאת על כל טענה כנגד קרסו ביטוח וכל צד כאמור בקשר לכך.
 6. קרסו ביטוח והצדדים הקשורים לא ישאו בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית שהיא לכל אחד מאלה: בגין נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט (להלן ביחד: "נזקים"), הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לאתר או למידע בו, ובכלל כך כל נזק שיגרם כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות, אי דיוקים, השמטות, התיישנות, חוסר עדכון, השמטה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירסים כלשהם (לרבות כל נזק לציוד הקצה של המשתמש), נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית הנוגעים, לאתר למידע בו, או לשירותים והמוצרים המופיעים באתר או לשירותים והמוצרים של קרסו ביטוח או הצדדים הקשורים ו/או בקשר לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות, לרבות פוגעת ו/או בלתי חוקית, של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. בפרט, קרסו ביטוח והצדדים הקשורים לא יישאו בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו בקשר עם תחולת המסמכים הנוספים (כהגדרתם לעיל) והיותם גוברים על כל תנאי סותר הכלול באתר או במידע (לרבות במסמכים הזמינים להורדה באתר).
 7. בשום מקרה האחריות הכוללת של קרסו ביטוח וכל הצדדים הקשורים לכל הנזקים, באופן מצטבר, בקשר לשימוש באתר או תנאי שימוש אלה לא יעלו על הסכום ששולם על ידי המשתמש, אם בכלל, בתמורה לגישה לאתר. במידה ותנאי זה אינו מותר בדין, היקף האחריות המצטבר של קרסו ביטוח וכל הצדדים הקשורים כאמור, לא יעלה על הסכום המינימלי המותר על פי הדין.
 8. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קרסו ביטוח ואת מי מהצדדים הקשורים ו/או כל מי מטעמם, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש או מהפרה בדרך אחרת כלשהי של תנאי השימוש או מהפרה של הדין על ידי המשתמש.

זכויות קנייניות

 1. ביחס שבין קרסו ביטוח למשתמש, האתר, לרבות כל המידע שבו (למעט מידע המשתמש בכפוף לרישיון או זכויות השימוש שניתנים במסגרת תנאי השימוש) וכל השירותים או המוצרים הכלולים בו או הניתנים בקשר אליו, לרבות בנוגע לעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט, קוד מחשב, וכל מידע או חומר אחר הכלול בו, הינם רכושה הבלעדי של קרסו ביטוח, וקרסו ביטוח היא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני בקשר לאתר ולתכניו כאמור. האתר על כל המידע בו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, למעט כפי שהותר לו במסגרת הרישיון האמור לעיל ובכפוף ליתר תנאי השימוש. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לנזק כבד לקרסו ביטוח עקב הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים.
 2. המשתמש נותן לקרסו ביטוח בזה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע המשתמש ומידע אחר אודותיו המפורט במדיניות הפרטיות יצירת עיבודים סטטיסטיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע המשתמש שנמסר על ידי המשתמש או הנאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי השימוש, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של קרסו ביטוח, וקרסו ביטוח הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. קרסו ביטוח תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך ליתן הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לקרסו ביטוח, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

שירות לקוחות ופרטי יצירת קשר

בכל מקרה של שאלה בנושא תנאי השימוש או האתר המשתמש מוזמן ליצור קשר עם מחלקת השירות של קרסו ביטוח שפרטיה מופיעים באתר.


דין, שיפוט ושונות

 1. הדין החל על תנאי שימוש, מדיניות הפרטיות ומסמך אבטחת המידע וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש, הסכסוך יתברר בבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד (ולא תהא סמכות שיפוט לכל בית משפט אחר).
 2. כל זכות או סעד של קרסו ביטוח בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של קרסו ביטוח הקיימים לה על פי דין או הסכם (לרבות כל הסכם אחר בין קרסו ביטוח לבין המשתמש).
 3. כל השתהות של קרסו ביטוח בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של קרסו ביטוח על זכות כאמור.
 4. אם וככל שיקבע על ידי ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינו בלתי חוקי, הדבר לא יבטל את יתר התנאים בתנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל שלא בוטלו ו/או צומצם על ידי הערכאה השיפוטית כאמור.
 5. קרסו ביטוח רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש.
 6. המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש בכתב על-ידי הדפסתם או שמירת עותק מהם, ומוותר בזאת על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.
 7. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומד לקרסו ביטוח או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה או חברות ביטוח) על פי כל דין או הסכם.
Open chat
Powered by